D649042600

FENDER- 6 000 ¥ ( )

- D6490
- D6490
- D6490
- D6490
- D6490

Hino HU2PLE
: R41 [200007 - ], R45 [200007 - ], R52 [200007 - ], R05 [200007 - ], R06 [200007 - ], R30 [200007 - ], R34 [200007 - ]
Hino HU2PME
: R46 [200007 - ], R53 [200007 - ], R07 [200007 - ], R09 [200007 - ], R37 [200007 - ], R39 [200007 - ], R31 [200007 - ], R35 [200007 - ], R42 [200007 - ], R54 [200007 - ]
Hino HU1JJE
: R51 [200007 - ]
Hino HU2PPE
: R08 [200007 - ], R10 [200007 - ], R38 [200007 - ], R40 [200007 - ]
Hino HU2PRE
: R47 [200007 - ], R32 [200007 - ], R36 [200007 - ], R43 [200007 - ]
- D6490
- D6490

Hino HU2PLE
: PUL [200209 - ]
Hino HU2PME
: PUL [200209 - ]
Hino HU2PRE
: PUM [200209 - ]
- D6490
- D6490

Hino HU2PME
: PUK [200209 - ]
Hino HU2PRE
: PUK [200209 - ]

:

ZE541129AA
ZE541409AA
ZE241035AA /
AQ141066AA /, DRIP
JK111014CA / / ( )
JC111065AA ( ), ., /
ZE092073JA , .
JC141231AA , ., .
D625983301
JC181142AA , ., , .
D625952200 . .
B657204402 /
JL991003AA , .
ZG494865KA /